Choď na obsah Choď na menu
 


Vlastné zameranie materskej školy

Vlastné zameranie materskej školy

1. Skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky s dôrazom na prípravu detí do základnej školy. Pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania uplatňovať Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schváleným MŠ SR 23.3.2005 zameraný najmä na rozvoj oblasti, v ktorej nedosiahlo školskú spôsobilosť- vypracovať individuálny vzdelávací plán.

2. Realizovať výchovu a vzdelávanie v duchu tvorivo- humanistického prístupu, demokracie a morálky, s prihliadnutím na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí. Výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby podporila hodnotu človeka ako jedinca, predchádzala všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.

Aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí.

3. Rozvíjať komunikačné kompetencie detí vo všetkých jazykových rovinách, podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť (počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie) a počítačovú gramotnosť. Skvalitniť logopedickú starostlivosť a grafomotorické kompetencie detí pred vstupom do ZŠ v spolupráci s rodičmi.

4. Vo výchove a vzdelávaní upriamiť pozornosť na uplatňovanie národného povedomia. Prehlbovať pozitívny vzťah a úctu k rodičom a ostatným osobám, domovu, MŠ, regiónu, štátnemu materinskému jazyku, národným tradíciám, ľudovým zvykom a kultúrnemu dedičstvu. 

5. Skvalitniť spoluprácu s rodičmi aj pri získavaní dôvery v individuálnom výchovnom poradenstve, spoluprácu so zriaďovateľom a médiami, podielať sa na formovaní spoločenského vedomia v duchu prospešnosti predprimárneho vzdelávania ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Realizovať krúžkovú činnosť - anglický jazyk a náboženská výchova.

6.Starostlivosť o zdravie a preventívne pôsobenie v oblasti patologických javov ohrozujúcich deti. realizovať ciele a úlohy projektu Zdravá škola, animoterapia Zahira, projekt dental Alarm a plavecký výcvik v II. triede podľa záujmu rodičov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.