Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

Školský poriadok materskej školy Jakubovany

                                         

    

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok Materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Jakubovany 20, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  o zmene a doplnení niektorých zákonov. ( ďalej len " školský zákon"), školský poriadok bol 30.8.2021  prerokovaný s pedagogickou radou a vydaný 31.8.2021.

 

 

Charakteristika materskej školy ( MŠ)

 

MŠ je dvojtriedna. Poskytuje celodennú  a aj poldennú starostlivosť.

MŠ je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí hlavný vchod do budovy, vstupná chodba, schodište, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Samostatný vchod je do kuchyne a do záhradného skladu. Na poschodí je umiestnená I. a II. trieda s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, sklad pomôcok, kancelária riaditeľky MŠ.

 

Časť II.

Článok 1

 

Prijímanie detí  na predprimárne vzdelávanie a

 povinné predprimárne vzdelávanie

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm.a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z. ( ďalej len vyhláška č. 306 / 2008 Z.z.).

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma  dieťa od troch rokov veku, výnimočne , ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a dieťa má osvojené hygienické návyky ( nenosí plienky, vie  používať WC, vie si vyfúkať nos...   ) a sebaobslužné činnosti

( vie sa samostatne najesť lyžicou, vie  piť z hrnčeka, zväčša sa obliecť, vie sa obuť.....).

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31.augusta ( vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť
 • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden  školský rok. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

 

Dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie je vždy predloženie:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť nielen formou pravidelného denného dochádzania do MŠ v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj individuálnou formou ak jeho zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej MŠ alebo zákonný zástupca o to požiada MŠ, také dieťa ale musí byť najskôr prijaté do kmeňovej MŠ alebo už byť dieťaťom kmeňovej MŠ.

Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej MŠ a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú MŠ , do ktorej je dieťa vopred prijaté o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do MŠ zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca, ak dieťa má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa požiada riaditeľku spádovej  MŠ o oslobodenie o povinnosti dochádzať do MŠ a k žiadosti predloží: písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka MŠ má povinnosť oznámiť obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a úradu práce , sociálnych vecí a rodiny.

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktoré podáva riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 1. do 31.mája, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu roka.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom dostupnom mieste spravidla od 1. do 31.mája. Riaditeľka MŠ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti: 1. pre ktoré je plnenie predprimárneho  vzdelávania  povinné, 2. dosiahnutý vek dieťaťa 3 roky, 3. dieťa je osirelé, 4. rodič je samoživiteľ .

Ak riaditeľka MŠ dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do MŠ.

 

O zaradení dieťaťa so  špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP ) rozhodne riaditeľka MŠ, ktorá v rozhodnutí o prijatí dieťaťa určí diagnostický pobyt. K žiadosti zákonný zástupca predloží:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast , vyjadrenie príslušného  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.  Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa  riaditeľka určí adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ ( na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ môže riaditeľka MŠ z dôvodu zdravotného, ku ktorému zákonný zástupca priloží aj vyjadrenie lekára alebo osobného na základe žiadosti zákonného zástupcu ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

 Zákonní zástupcovia sú povinní informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti ich dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach.

.

 

Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľka rozhodne o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu ak:

 • zákonný zástupca opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • zákonný zástupca neposkytne MŠ pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní
 • zákonný zástupca neinformuje MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní
 • zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa
 • predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista
 • predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie
 • z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubovany č. 1 /2014 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a školskej jedálni pri MŠ môže riaditeľka MŠ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa,  pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Článok 2

 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v MŠ, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelaniu
 • bezplatné vzdelanie v MŠ rok pred plnením povinného predprimárneho vzdelávania
 • vzdelanie v štátnom jazyku  v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno- vzdelávacích výsledkov

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( ŠVVP) má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 • O zaradení  dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu
 • Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania
 • Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o MŠ umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

 

Dieťa je povinné:

 

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • dodržiavať školský poriadok MŠ
 • chrániť pred poškodením majetok MŠ a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov MŠ
 • rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby
 • informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťa riešiť interne, v MŠ s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je dieťa zaradené a podľa potreby aj s riaditeľkou MŠ
 • zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ
 • rešpektovať, že počas pobytu v MŠ dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú
 • ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť MŠ, riadenia MŠ a poškodzovať dobré meno MŠ na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa
 • v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ do času ukončenia prevádzky MŠ , MŠ bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • pravidelne uhrádzať príspevky  za každý mesiac v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubovany č. 1/2014 a jeho doplnkov  o určení príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Jakubovany nasledovne:
 • za dieťa s trvalým pobytom v obciach Jakubovany zákonný zástupca prispieva sumou 16 €
 • za dieťa s trvalým pobytom v inej obci ako obec Jakubovany zákonný zástupca prispieva sumou 35  €, ktorá bude ponížená o sumu , ktorou príslušná obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt, prispeje obci Jakubovany na chod MŠ na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci  triednym učiteľkám. V každej triede sú pani učiteľky povinné viesť o všetkých úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu. Potvrdenky o zaplatení príspevku sa vypisujú k jednotnému dátumu pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí uhradili stanovený príspevok do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v MŠ neuhrádza zákonný zástupca za dieťa:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ MŠ vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Materská škola (MŠ)  bude:

 • dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t.j. že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude MŠ dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu
 • zachovávať neutralitu, t.j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci MŠ počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od MŠ písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dohodnutých zákonných zástupcov
 • rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t.j. MŠ bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania, MŠ pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované
 • v prípade  zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach , MŠ bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať
 • priestory MŠ nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentami disponuje
 • priestory MŠ môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa

pokiaľ sa v MŠ stravuje.

 • V zmysle  Uznesenia OZ zo dňa 24.6.2019 obce Jakubovany  č.4/6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v 2. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva nasledovne:
 • celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,45 euro

       z toho:   desiata :  0,36 €

                         obed:  0,85 €

                    olovrant:  0,24 €

                    réžia na jeden stravný deň: 0,10

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, podľa oznamu riaditeľky ŠJ v hlavnej chodbe. Mesačný príspevok  sa uhrádza v hotovosti, po dohode s riaditeľkou školskej jedálne sa môže uhrádzať aj na bankový účet.

Príspevok za stravovanie v hotovosti  zákonní zástupcovia uhrádzajú výlučne u riaditeľky školskej jedálne. Učiteľky na triedach tento príspevok od rodičov nesmú prijať.

Článok 3

 

Prevádzka a vnútorný režim MŠ

 

 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,10 hod.

Riaditeľka MŠ : Danica Flórová

Konzultačné hodiny riaditeľky:  pondelok až piatok nepárny týždeň od 12,00 hod. do 13,00 hod., v stredu od 10,00 hod. do 13,00 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami.

Zákonní zástupcovia budú informovaní o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

a budú im poskytované poradenské služby vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa aj formou

konzultácií na jednotlivých triedach, zákonní zástupcovia sa zapíšu podľa ponuky pani učiteliek na triedach na určitý termín a čas, prípadne podľa potreby a dohody s pani učiteľkami.

Učiteľky : Mária Lovichová,  Bc. Zuzana Danková,  Bc.Katarína Kucháriková

Riaditeľka ŠJ : Eva Sedliaková

Kuchárky : Antónia Marková    

Školníčka, upratovačka a kurič : Jana Jančušková

 

 V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov spravidla na sedem týždňov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov podľa plánu dovoleniek čerpajú zamestnanci dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka ŠJ môže byť zabezpečená v zmysle §3 vyhl. MŠaV SR č. 121/1994 Z. z. - pri poklese pod 10 detí MŠ počas školského roka a aj počas prázdnin, musí byť prevádzka prerušená.

 

MŠ má svoju facebook stránku - uzatvorenú skupinu pre všetkých zákonných zástupcov MŠ, na ktorej sú uverejňované všetky oznamy z nástenky v MŠ, iné oznamy , aktuálne informácie pre zákonných zástupcov,  správy jednotlivým zákonným zástupcom..

 

Zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby a deti MŠ dodržiavajú nariadenia MŠ vypracované podľa Manuálu Covid školský semafor pre MŠ,  podľa aktuálnych Rozhodnutí Ministra školstva a pravidiel pre školy vydaných ministerstvom školstva.

 

1.Organizácia tried a vekové zloženie

 

O zaradení detí do tried rozhoduje riaditeľka.

 

Prvá trieda - deti od dvoch do štyroch rokov

Druhá trieda - deti od štyroch do šiestich rokov

 

 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 

Deti sa schádzajú od 6,30 do 7,30 v II. triede.

Rozchádzajú sa od 15,45 do 16,10 v II. triede.

 

3. Denný poriadok

 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov v šatni príslušnej triedy. Ukážky sú v prílohách.

 

 

4. Preberanie detí

 

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci,  zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Zákonný zástupca prichádza s dieťaťom do MŠ do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s učiteľkami na triede. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí pri rannom filtri, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici
 • mu z nosa vyteká hustá skalená alebo zafarbená ( žltá, zelená) tekutina, okolie nosa má červené, podráždené
 • má upchatý nos so sťaženým dýchaním
 • má na tvári alebo končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta s chrastami
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ

 

Deťom v MŠ je podávanie liekov zakázané. V prípade potreby podajú žiadosť o výnimku spolu s potvrdením od lekára a riaditeľka MŠ  vypíše potrebnú dokumentáciu.

Je zakázané posielať deti do MŠ samotné.

So zákonnými zástupcami detí dochádzajúcich z obce Beňadiková je vytvorená písomná dohoda o vytvorení bezpečných podmienok pri doprave a doprovode detí z Beňadikovej.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť MŠ príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä:

 • choroba
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ pri príznakoch ochorenia počas dňa
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov
 • mimoriadne udalosti v rodine
 • účasť dieťaťa na súťažiach

 

Neprítomnosť dieťaťa a tým aj  odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku.

 • Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje dieťa jeho zákonný zástupca ústne, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch  škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti
 • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu
 • Ak neprítomnosť dieťaťa z rodinných dôvodov  trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca písomné ospravedlnenie
 • Ak nie je dieťa prítomné v MŠ  viac ako 5 dní a nie je choré rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň a písomné ospravedlnenie.

 

5. Organizácia v šatni

 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a iné osoby sprevádzajúce dieťa, pri vstupe do budovy MŠ použijú vlastné návleky. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia, pršiplášť a nepremokavú obuv v prípade mrholenia a daždivého počasia. Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamykanie vchodu pani školníčka. Učiteľka v I. triede pomáha deťom pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s pani školníčkou. V II. triede pomáha deťom pani učiteľka podľa potreby, vedie deti k samostatnosti.

Zákonný zástupca dbá, aby dieťa dochádzalo do MŠ čisté, primerane oblečené. Do skrinky na osobné veci zabezpečí detský vešiak a igelitové vrecko, do ktorého budú v prípade potreby odložené znečistené časti odevu.

V MŠ dieťa potrebuje : primeranú obuv - nie šľapky !!! – odporúčame ortopedické sandále

                                      malý uterák s uškom na zavesenie

                                      papierové vreckovky, WC papier

                                      pyžamo

                                      deti II. triedy cvičebný úbor v bavlnenom vrecku

                                      deti II. triedy zubnú kefku, pastu

                                      v lete šiltovku, alebo klobúčik, slnečné okuliare

                                      pohár z umelej hmoty na pitný režim

                                      náhradné veci na preoblečenie v prípade znečistenia a premočenia

                                      pršiplášť a nepremokavú obuv – gumené čižmy v daždivom počasí

 

Všetky osobné veci je nutné označiť !!!

 

 

6. Organizácia v umyvárni

 

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, pohár na pitný režim, pohár a zubnú kefku. Za čistenie hrebeňov a pohárov, suchú podlahu zodpovedá prevádzková zamestnankyňa. Za výmenu uterákov 1 krát do týždňa zodpovedá zákonný zástupca. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa. Pri schádzaní a rozchádzaní detí v II. triede a tiež pri spájaní tried deti z inej triedy používajú jednorázové papierové utierky.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne  a WC  I. a II. triedy. Pri vstupe do tried používajú návleky.

 

 

7. Organizácia v jedálni

 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľka školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť  v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky, ktoré vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje podľa želania zákonných zástupcov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 2-3 ročné používajú pri jedle lyžicu, 4-5 ročné aj vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6 ročné používajú samostatne kompletný príbor. Podbradníky pri jedle deti môžu používať do troch rokov a denne ich vymieňajú za čisté.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u riaditeľky školskej jedálne a materskej školy žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť.

 

 

Časový harmonogram podávania jedla:

Desiata I. a II. tr   9,00 - 9,20 hod.

Obed  I. a II. tr.   11,30- 12,00 hod.

Olovrant   I. tr. a II. tr. 14,30 - 14,50 hod.

Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod.

 

8. Pobyt detí vonku

 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa aj za menej priaznivého počasia, je potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. Výnimku, keď sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno- pohybové hry atď.

 

Pred pobytom vonku učiteľka skontroluje úpravu odevu a obuvy u  detí. Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 3 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí od 2 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka s 2 zamestnancami. Pani učiteľky využívajú školskú záhradu podľa nasledujúceho rozpisu :

I. trieda – utorok, streda, štvrtok

II. trieda – pondelok, piatok

Podľa potreby, po vzájomnej dohode medzi p. učiteľkami I. a II. triedy , si môžu rozpis prispôsobiť.

 

 

9. Organizácia v spálni

 

Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Zákonní zástupcovia týždenne perú pyžamo na konci mesiaca perú posteľné prádlo, ktoré podľa potreby aj poobšívajú.

 

10. Organizácia krúžkovej činnosti

 

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí a v súlade so školským vzdelávacím programom v popoludňajších hodinách. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Za obsah a kvalitu realizovanej krúžkovej činnosti je zodpovedný učiteľ alebo lektor, ktorý na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ na schválenie plán činnosti. V plnej miere tiež zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí. Krúžková činnosť sa realizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

11. Organizácia ostatných aktivít:

 

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou MŠ organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. Riaditeľka MŠ písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

 

12. Úsporný režim chodu materskej školy

 

Podľa rozhodnutia Rady školy, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, v prípade nízkej  dochádzky detí do MŠ riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Pri spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. V čase hlavných a vedľajších prázdnin v ZŠ, štátnych a iných sviatkov, podľa rozhodnutia Rady školy, triedne učiteľky zisťujú záväzný záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 

 

13. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky MŠ.

 

 

Článok 4

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

 

MŠ je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná :

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických   

     javov

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa § 24 ods.6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

- je spôsobilé na pobyt v kolektíve

- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

- nemá nariadené karanténne opatrenie

 

V prípade, že dieťa tieto podmienky nespĺňa,  prejavuje príznaky ochorenia alebo má  dlhodobo nádchu a kašle ( nie alergia),  učiteľka na triede vyhotoví záznam, ktorý zákonný zástupca podpíše a bez lekárskeho potvrdenia, že je dieťa zdravé  do MŠ neprijme.

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

 Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením o bezinfekčnosti zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 5 dní

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu

7. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

8. Pri činnostiach , ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona

9. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 

MŠ prijíma nasledovné opatrenia:

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánu práce

4. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia

Podľa zákona č.377/2004 o ochrane nefajčiarov § 7 sa zakazuje fajčiť  v priestoroch škôl, detských ihrísk.

5. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti

 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 

V prípade výskytu infekčného ochorenia, alebo zahmyzenia - pedikulózy dieťaťa je zákonný zástupca povinný čo najskôr o tom upovedomiť učiteľku a riaditeľku MŠ.

 

Poznámka : Deti si do MŠ nenosia hračky, výnimka platí len v piatky, kedy si dieťa môže 

                    doniesť obľúbenú hračku. Dieťa si môže priniesť do MŠ   hračku  v rámci

                    adaptačného pobytu,  za poškodenie a prípadnú  stratu hračky MŠ nenesie  

                    zodpovednosť.

                    Nie je dovolené nosiť žuvačky a sladkosti.( vzhľadom k bezpečnosti a zdraviu)

                    Ovocie a zeleninu si však doniesť môžu, je to zo zdravotného hľadiska vhodné.

Pri oslavách menín a narodenín detí odporúčame, aby zákonní zástupcovia detí, ktorí vo vlastnom záujme chcú doniesť do MŠ pozornosť pre ostatné deti vyberali zdraviu prospešné potraviny – ovocie, zeleninu, cereálie, mliečne produkty...

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom MŠ

 

 1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku MŠ sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do MŠ pre dieťa.
 2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
 3. Vchod  je zaistený zámkou, kľúč od budovy vlastnia všetci zamestnanci. V priebehu prevádzky MŠ sa vchod uzamyká od 8,00 hod. do 14,55 hod., v tomto čase je potrebné použiť zvonček, po skončení prevádzky uzamyká o 16,10 hod.Za uzamykanie 

v tomto čase zodpovedá školníčka. V ostatnom čase každá pedagogická zamestnankyňa uzamyká za sebou.

 1. V priestoroch MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.
 2. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ.
 3. Za uzamknutie budovy pri odchode zodpovedá zamestnanec, ktorý posledný opúšťa pracovisko. Tento zamestnanec uzamyká aj bráničku, keď nemá prevádzku kaderníčka, vtom čase táto zodpovedá za jej zamknutie.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v  súlade s/so:

 • zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.Z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z.
 • všeobecne záväzným nariadením obce Jakubovany č.1/2014 a jeho doplnkami o určení príspevku od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
 • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Jakubovany

 

 

 

ing. Milan Zuzaniak                                                                          Danica Flórová

            starosta obce                                                                                         riaditeľka MŠ